Politiska områden

Anna Lindh påverkade Europasamarbetet på många sätt. Här finns en kort sammanfattning av några områden. En utförligare beskrivning går att hitta i boken ”Anna Lindh och det nya Europa”.

Det sitter en stor bild på Anna Lindh vid ingången till en flickskola i irakiska Kurdistan. Skolan bär namnet ”Anna Lindh secondary school for girls”. Det är ett av många tecken på att kurder fortfarande fäster stor vikt vid den svenska utrikesministerns insatser för deras rättigheter.

Kurdernas situation är en av de frågor där Anna Lindhs insatser har betydelse ännu idag. Om EU accepterat Turkiet som kandidatland i juni 1999 utan krav på reformer hade framstegen sannolikt tagit längre tid. Turkiet behövde förbättra situationen för minoriteter som kurderna och genomföra andra demokratiska reformer för att uppfylla Köpenhamnskriterierna för medlemskap. Anna Lindh bidrog till att dessa krav fick ökad tyngd i förhållandet till geostrategiska intressen hos de stora Nato-länderna samtidigt som hon såg fördelar med Turkiet i EU. I dag tvekar stora EU-länder inför ett turkiskt medlemskap.

 
På flera områden är det tydligt att Anna Lindhs arbete i EU gav bestående resultat.

Det blev inget inbördeskrig i Makedonien år 2001. Där spelade Anna Lindh en viktig roll för att ge ett enat budskap från EU under en kritisk tid. Ett krig i Makedonien hade förutom det omedelbara mänskliga lidandet kunnat destabilisera betydande delar av västra Balkan. Nu har istället både Makedonien och länder som Albanien haft en fredlig utveckling och kunnat närma sig EU.

Utvidgningen är ett annat exempel. Anna Lindh hade stor betydelse för genombrottet i förhandlingarna under det svenska EU-ordförandeskapet år 2001.   Om det inte gått så bra hade processen kunnat förlängas och hamnat i farlig närhet av problemen med den nya EU-konstitutionen. I det läget är det inte säkert att alla de baltiska länderna hade blivit medlemmar 2004, vilket hade kunnat skapa en farlig situation både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt runt Östersjön. Nu blev det istället möjligt att välkomna tio nya EU-medlemmar den 1 maj 2004. Resultaten under det svenska ordförandeskap var avgörande steg på vägen. Priset för framgången med utvidgningen var att frågan om det delade Cypern förblev olöst. Det har skapat problem i EU sedan landet blev medlem.

Konfliktförebyggande och civil krishantering fick en större plats i EU:s säkerhets- och försvarspolitiska arbete genom Anna Lindhs insatser. När det gäller det militära förmågan, som Anna Lindh till en början tvekade inför, ändrade inte Sverige huvuddragen i de förslag som framför allt Frankrike och Storbritannien kom överens om. Däremot blev kopplingen till FN tydligare. Med tiden kom Anna Lindh att mer bejaka EU:s användning av militära medel med Operation Artemis i Kongo som ett särskilt tydligt exempel. Då stoppade EU, åtminstone tillfälligt, omfattande övergrepp och mord.

 

Mänskliga rättigheter var en fråga som Anna Lindh drev hårt. Den iranska kvinnoaktivisten Shirin Ebadi, som mötte den svenska utrikesministern flera gångar, sade så här vid sin Anna Lindh-föreläsning i Lund år 2009: ”Jag vet att hon var djupt engagerad i mänskliga rättigheter och placerade mänskliga rättigheter främst på sin dagordning. Därför är det en ära för mig att dedicera mitt tal, som fokuserar på hinder för mänskliga rättigheter i  världen och i Iran, till fru Lindh.”

Anna Lindh talade om diskrimineringen av kvinnor i FN:s generalförsamling och tog ofta upp kvinnors situation vid sina besök runt om i världen. Kampen mot sexslavhandel fick större kraft genom Anna Lindhs insatser, inom EU och i direkta kontakter med andra länder. Hon hade betydelse också för arbetet mot hedersrelaterade mord, inte minst genom sin trovärdighet i länder där sådant var vanligt förekommande.

Flera resultat på miljöområdet har betydelse också i dag. Anna Lindh lade grunden för den reform av EU:s kemikalielagstiftning som så småningom blev Reach-lagstiftningen. Reglerna för bilavgaser har skärpts och EU har infört ett tillverkaransvar för avgasreningen. Försurningen blev en större fråga i EU och miljöfrågorna en regelbunden punkt på toppmötena, delvis på grund av Anna Lindhs insatser.

Det är svårare att bedöma den långsiktiga effekten av andra delar i Anna Lindhs arbete. Hon var en tydlig röst om konflikten mellan Israel och palestinierna. Hennes kritik av framför allt israeliska övergrepp gjorde intryck, men det är svårt att säga att det i grunden förändrade läget.

Den långsiktiga effekten av Anna Lindhs arbete för en demokratisk utveckling i Ryssland kan man diskutera, till exempel när det gäller begränsningarna av mediefriheten. Anna Lindhs kritiska uttalanden hade betydelse, men stora länders vilja till goda kontakter med Kreml gjorde att EU inte på allvar lade kraft bakom orden. Den negativa utvecklingen har fortsatt.

På andra områden var de stora ländernas agerande avgörande och Anna Lindhs möjligheter att påverka relativt liten. Det gällde till exempel krigen mot Afghanistan år 2001 och mot Irak år 2003.

Däremot råder det ingen tvekan om att Anna Lindh gav Sverige en tydlig röst i världen och att hennes uttalanden och agerande hade genomslag på en rad områden. Hennes inflytande i EU växte efter hand och hon blev en av de mest inflytelserika utrikesministrarna.

Anna Lindh var statsråd under en tid då Sveriges förhållande till övriga Europa förändrades i grunden. Hon spelade en viss roll inför folkomröstningen 1994 och miljö blev ett av de första områden där medlemskapet snabbt gav resultat i form av nya EU-beslut utifrån svenska initiativ.

Som miljöminister kunde Anna Lindh alltså visa nyttan av EU genom beslut om försurningsstrategi, bilavgaser och ny kemikaliepolitik. Det gav henne en grund som utrikesminister att argumentera för EU:s fördelar. Även i den rollen var det ofta konkreta resultat, som förbättringar för kurderna i Turkiet eller ett program för konfliktförebyggande, som gav tyngd åt hennes argument. Anna Lindh höll inte stora tal om teoretiska konstruktioner av EU utan byggde ofta på samtal med människor hon mött och på resultat som Sverige nått i arbetet.

Kanske bidrog det både till hennes trovärdighet och till hennes popularitet. Den framgångsrika ordförandeskapet 2001 ökade både stödet för EU i Sverige och för Anna Lindh personligen. Det hade betydelse i 2002 års valrörelse och för att Anna Lindh blev ett affischnamn för ja-sidan inför folkomröstningen om euron. I den frågan räckte dock inte hennes popularitet eller att svenskarna gradvis blivit mer positiva till EU.

Efter Anna Lindhs bortgång och nederlaget i folkomröstningen om euron omprövade socialdemokratin gradvis sitt förhållningssätt till EU. Det blev särskilt tydligt efter det svaga resultatet i EU-valet 2004. Partiet höll fast vid sin grundläggande positiva syn på EU-medlemskapet, men ledande företrädare tonade ofta ned det starka europaengagemang som Anna Lindh visade till exempel i sitt Almedalstal sommaren 2003.

Ändå gjorde Anna Lindh en bestående insats genom att visa hur EU kunde användas för att nå resultat. Hennes personliga engagemang var också viktigt för synen på EU i Sverige. Fortfarande är stödet för EU-medlemskapet betydligt större än under 1990-talet. Anna Lindh spelade en viktig roll för den omsvängningen.

(text av Mats Engström)